+ Là đầu sách mô học Gartner nổi tiếng tái bản lần thứ 7, cập nhật nhiều hình ảnh mới.

+ Với các phần giới thiệu, tương quan lâm sàng, chú thích hình ảnh và tổng kết.

+ Là tài liệu cần thiết cho sinh viên khi tìm hiểu về mô học.

+ Các bạn tải sách tại đây: TẢI NGAY