+ Bao gồm các phần:

Phần 1: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Các khái niệm cơ bản”

Phần 2: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Đại cương về rối loạn cân bằng đường huyết”

Phần 3: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Lipid”

Phần 4: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Protein”

Phần 5: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Rối loạn nước và điện giải”

Phần 6: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Acid – Base”

Phần 7: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Rối loạn thân nhiệt”

Phần 8: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Viêm”

Phần 9: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Nội Tiết”

Phần 10: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Máu”

Phần 11: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Tiêu Hóa”

Phần 12: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Gan Mật”

Phần 13: Câu hỏi trắc nghiệm sinh lí bệnh miễn dịch bài “Hô Hấp”

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY