Tải TẠI ĐÂY
Link gồm hai bài biết:
1. Phân tích dịch màng phổi
2. Tiếp cận bệnh nhân tràn dịch màng phổi và một số khuyến cáo liên quan.