Đây là giáo trình giảng dạy chính thức của Bộ Môn Hóa Sinh – ĐHYD TPHCM.

Sách gồm các nội dung sau:

Chương I: Mở đầu

Chương II: Hoá học glucid

Chương III: Hóa học lipi

Chương IV: Hoá học protid

Chương V: Hoá học porthyrin và hoá học hemoglobin

Chương VI: Hoá học acid nucleic

Chương VI: Vitamin

Chương VIII: Enzym

Chương IX: Hormon

Chương X: Khái niệm về chuyển hoá các chất

Chương XI: Chuyển hoá năng lượng

Chương XII: Chuyển hoá glucid

Chương XIII: Chuyển hóa lipid

Chương XIV: Chuyển hoá protid

Chương XV: Chuyển hoá hemoglobin

Chương XVI: Chuyển hoá acid nucleic

Chương XVII: PCR, Realtime PCR và giải trình tự acid nucleotid

Chương XVIII: Sinh tổng hợp protein

Chương XIX: Liên quan và điều hoà chuyển hoá31

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY