Trang xin chia sẻ các bạn một tập tài liệu hay cho việc đi lâm sàng. Giới thiệu về kỹ năng cần thiết cần có trên lâm sàng. Các nhóm, các cấp độ học tập kỹ năng lâm sàng.

Đề cập khái quát về các bước kì thi USMLE. Giới thiệu những qui định cấp chứng chỉ hành nghề Y -Việt Nam. Trình bày được định nghĩa và nội dung của OSCE. Biết được vai trò của các trung tâm-bệnh viện mô phỏng trong học & dạy y khoa.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY