I. Sinh lý bệnh:
Bộ ma trận câu hỏi TN Sinh lý bênh 
Đề thi 12-13:(có đáp án)
TN Sinh lí bệnh:(có đáp án)
Bệnh tự miễn:
Máu
Ảnh Sinh lý bệnh:
Các bài giảng còn lại:
TN còn lại: 

II.Y Pháp (tất cả đều có đáp án)
Y3 13-14:
Y43-13-13
YHDP 12-13:
Đề Y3 12-13

III.Đề PTTH các năm (có đáp án THAM KHẢO)

Y08-09: 
Y09-10:
y411-12:
CT11-12:
R11-12: 

TN ngoại:(cái này file nén nha)

V. Đề NỘI BỆNH LÝ 13-14

Bản full – đẹp có đáp án: