Xem hướng dẫn tải tại đây

1. TN Dược lý
2. TN Ngoại
3. Đường lối ĐCSVN
4. Bài giảng Sinh lý bênh
    TN Sinh lý bệnh
3. TN Nội & đề thi
        1.Hen PQ
        2. Loét dạ dày tt [p1]
            Loét dạ dày tt [p2] : Thầy Thăng
        3. Basedow 1:
            Basedow 2
        4.Viêm tụy cấp
        5. Hen PQ
       6. TOÀN BỘ TN NỘI BỆNH LÝ 1

       Y đa khoa: 11-12 
                          10-11
        RHM:         11-12
        Y43:           11-12