Bộ câu hỏi trắc nghiệm vi sinh của bộ môn vi sinh vật – Đại học y dược Huế.

Một số mẫu câu cho các bạn tham khảo trong bộ tài liệu trắc nghiệm này.

9. Tế bào nhân thật có nhân:

a.nằm ở trong nội chất nguyên sinh.

b. chứa 2n nhiễm sắc thể. c.chứa nhiễm sắc thể.

d.nối liền với nội chất nguyên sinh .

e. Không có màng nhân.

10. Plastit bao gồm:

a. ty lạp thể và lục lạp.

b.những yếu tố di truyền nằm ngoài nhiễm sắc thể.

c. hệ thống chuyên chở điện tử.

d.lục diệp tố và những thành phần quang hợp khác.

e.hệ thống enzyme.

11. Nhiều vi sinh vật tế bào nhân thật có :

a. vách tế bào phức tạp.

b. vách tế bào tạo nên bởi celluloza, chitin hoặc oxyt silic.

c. nguyên tương phức tạp. d.nguyên tương bao quanh nhiễm sắc thể

e. nhiễm sắc thể phức tạp.

12. Tế bào nhân nguyên thủy:

a. không có plastit tự sao chép.

b. co 2n nhiễm sắc thể.

c.có màng nhân bao bọc nhiễm sắc thể.

d. có vách tế bào đơn giản.

e. nguyên tương phức tạp.

+ Các bạn tải tài liệu tại đây nhé: TẢI NGAY