Quyển sách nền tảng trong lĩnh vực này trong 50 năm, Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry đã liên tục theo kịp với sự tăng trưởng nhanh chóng của nghiên cứu và kiến thức về khoa học thần kinh, cũng như khoa học sinh học và tâm lý học. Bản textbook lần thứ hai gồm hai phần này chia sẻ kinh nghiệm của hơn 600 người đóng góp nổi tiếng bao gồm toàn bộ tâm thần và sức khoẻ tâm thần, bao gồm khoa học thần kinh, di truyền và các lĩnh vực chủ chốt khác. Nó vẫn là tiêu chuẩn vàng tham khảo cho tất cả những người làm việc với bệnh tâm thần, bao gồm bác sĩ tâm thần và các bác sĩ khác, nhà tâm lý học, nhân viên xã hội tâm thần, điều dưỡng, và các chuyên gia sức khỏe tâm thần khác.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY