Nội dùng slide 

Tổng quát 

Dị vật tai 

Dị vật mũi 

Dị vật đường ăn 

Dị vật thở 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD