Rối loạn chức năng tâm trương là sự phối hợp giữa rồi loạn giãn thất trái và tăng độ cứng buồng thất trái. 

– Đánh giá chính xác chức năng tâm trương thất trái dựa vào khuyến cáo và tiếp cận một cách hè thống (lâm sàng, siêu âm 2D, Doppler mỗi 

thông số trong đánh giá chức năng tâm trương có giá trị nhất định nhưng không có thông số nào hoàn hảo. Do đó, cần phối hợp nhiều thông số trong đánh giá chức năng tâm trương  

– Khi nghi ngờ hay kết quả không thống nhất (khi nghỉ có áp lực nhĩ trái bình thường nhưng bệnh nhân có triệu chứng), nên sử dụng nghiệm pháp gắng sức (dastolic stress test) 

Nếu vẫn không xác định được mức độ rối loạn chức năng tâm trương, nên tiến hành tham dò huyết động 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD