– Các phản ứng hóa sinh liên quan đến các nhóm chức năng của phân tử.

A. Xác định nguyên tử carbon:

Như trong Hình 2.1, các nguyên tử carbon được đánh số hoặc đánh dấu bằng chữ cái Hi Lạp.

B. Các nhóm chức năng trong hóa sinh:

Các loại nhóm: alcohols, aldehydes, ketones, nhóm carboxyl, anhydrides, nhóm sulfhydryl, amines, esters và amides, tất cả đều là các thành phần quan trọng của các hợp chất hóa sinh (Hình 2.2).

C. Các phản ứng hóa sinh:

1. Các phản ứng được phân loại theo các nhóm chức năng mà chúng phản ứng (như: ester hóa, hydroxyl hóa, carboxyl hóa và decarboxyl hóa).

2. Sự oxy hóa các nhóm sulfhydryl thành disulfides, oxy hóa alcohols thành các aldehydes và ketones và oxy hóa aldehydes thành carboxylic acids thường xảy ra.

a. Nhiều trong số các quá trình oxy hóa này bị đảo ngược bởi sự khử.

b. Trong phản ứng oxy hóa, các electrons bị mất đi. Trong các phản ứng khử, thì các electrons được thu vào. c. Khi các loại thức ăn bị oxy hóa, các electron được giải phóng và đi qua chuỗi truyền electron. Adenosine triphosphate (ATP) được tạo thành và nó cung cấp năng lượng để điều chỉnh các chức năng khác nhau của cơ thể.