A. Tình trạng bình thường tại thận với mức lọc cầu thận bình thường

B. Sự giảm áp lực tưới máu ở trong khoảng tự điều hòa được của thận. Áp lực mao mạch cầu thận bình thường được duy trì bởi sự giãn động mạch đến và co động mạch đi.

C. Sự giảm áp lực tưới máu do một thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Sự mất đi của việc giãn động mạch đến nhờ prostaglandins sẽ làm tăng sức cản của động mạch đến; điều này làm cho áp lực mao mạch cầu thận giảm xuống dưới giá trị bình thường và mức lọc cầu thận (GRF) giảm xuống.

D. Sự giảm xuống của áp lực tưới máu do thuốc ức chế men chuyển (ACE-I) hoặc một thuốc block receptor angiotensin (ARB). Chính sự mất đi hoạt động của angiotensin II sẽ làm giảm sức cản của động mạch đi; điều này dẫn đến áp lực mao mạch cầu thận rơi xuống mức dưới bình thường và mức lọc cầu thận giảm xuống (From JG Abuelo: N Engl J Med 357:797-805, 2007; with permission.).

(Dịch theo “Harrison’s Principles of Internal Medicine 20th Edition”)