Link tải gồm 2 bài giảng:

1. TIẾP CẬN BỆNH NHÂN NÔN ÓI – Uptodate
2.  NÔN ÓI Ở NGƯỜI LỚN: TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN – Hội y học TP Hồ Chí Minh