American College of Physicians, phối hợp với nhiều tổ chức khác, tham gia vào một sáng kiến trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy thực hành Chăm sóc Giá trị Cao (HVC). Mục tiêu của sáng kiến HVC là cải thiện kết quả chăm sóc sức khỏe bằng cách cung cấp dịch vụ chăm sóc với lợi ích đã được chứng minh và giảm chi phí bằng cách tránh các can thiệp không cần thiết và thậm chí có hại. Sáng kiến này bao gồm một số chương trình tích hợp khái niệm quan trọng về giá trị chăm sóc sức khỏe (cân bằng lợi ích lâm sàng với chi phí và tác hại) cho một can thiệp nhất định vào một loạt các tài liệu giáo dục để giải quyết nhu cầu của học viên, bác sĩ thực hành và bệnh nhân.” 

Nội dung HVC đã được tích hợp vào MKSAP 19 theo một số cách quan trọng. MKSAP 19 bao gồm các điểm chính do HVC xác định trong văn bản, các câu hỏi trắc nghiệm tập trung vào HVC và trong MKSAP Digital, một bài kiểm tra tùy chỉnh HVC. Từ văn bản và câu hỏi, chúng tôi đã tạo ra danh sách các đề xuất HVC sau đây đáp ứng định nghĩa bên dưới về dịch vụ chăm sóc có giá trị cao và đưa chúng tôi đến gần hơn với mục tiêu cải thiện kết quả của bệnh nhân trong khi bảo tồn các nguồn lực hữu hạn. 

Khuyến nghị Chăm sóc Giá trị Cao: Khuyến nghị chọn các chiến lược chẩn đoán và quản lý cho bệnh nhân trong các tình huống lâm sàng cụ thể nhằm cân bằng lợi ích lâm sàng với chi phí và tác hại với mục tiêu cải thiện kết quả của bệnh nhân. 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD