THÔNG TIN SÁCH:

Tác giả: Trung tâm khoa học quản lý y tế

Nhà xuất bản: Tổ chức y tế thế giới

Năm xuất bản: 2003

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Chuyên ngành: THUỐC & DƯỢC HỌC

Việc sử dụng thuốc không hiệu quả và bất hợp lý là một vấn đề có phạm vi ảnh hưỏng rộng ở khắp mọi cấp độ chăm sóc y tế (Hogerzeil 1995). Việc dùng thuốc thiếu hiệu quả và bất hợp lý trong bệnh viện là nguyên nhân làm tăng đáng kể chi phí cho người bệnh trong bối cảnh các nguồn lực ngày càng trở nên khan hiếm và thầy thuốc kê đơn trong cộng đồng thường có thói quen sao chép lại các đơn thuốc dùng trong bệnh viện và đây thực sự là điều đáng lo ngại. Tình trạng lãng phí về nguồn lực này có thể khắc phục hoặc giảm thiểu nếu áp dụng một số nguyên tắc đơn giản trong quản lý và sử dụng thuốc. Tuy nhiên, việc thực hiện những nguyên tắc này không dễ dàng gì do cơ cấu về nhân sự tham gia trong công tác quản lý và sử dụng thuốc. Thường thì khó có thể tạo nên một diễn đàn với những nguyên tắc hoạt động khác nhau, cùng hợp tác để xây dựng và thực hiện những chính sách phù hợp về thuốc.
Tại các bệnh viện, Hội đổng thuốc và điều trị (DTC) là một diễn đàn để cho tất cả các bên có liên quan cùng hợp tác nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ. Như vậy, một DTC có thể được xem như là một công cụ để nâng cao hơn nữa tính hiệu quả, hợp lý trong sử dụng thuốc. Ở nhiều nước phát triển, một DTC hoạt động có hiệu quả chính là một thành tố trong bệnh viện giúp giải quyết những vấn đề có liên quan tới việc sử dụng thuốc (Weekes và Brookes 1996). Tuy nhiên, ở các nước đang phát triển, DTC không tồn tại hoặc có tổn tại nhưng hoạt động không hiệu quả. Có rất nhiều hoạt động mà một DTC hay đúng hơn là các thành viên DTC phải thực hiện.
Việc xác định chức năng, vai trò nhiệm vụ và thành viên của DTC không mấy khó khăn song vấn đề xây dựng và thực hiện các chiến lược nhằm thay đổi thói quen sử dụng thuốc mới là điều khó hơn nhiều. Một DTC sẽ không thể hoạt động nếu như không có sự tham gia tích cực và nỗ lực của tất cả các thành viên và DTC chỉ có thể phát huy vai trò trong hệ thống y tế khi hội đủ các yếu tố sau:
• Đủ số thành viên có năng lực và tinh thần trách nhiệm để thực hiện những công việc cần thiết
• Có hình thức khuyến khích (ví dụ như ghi nhận những đóng góp, được bố trí thời gian để thực hiện những hoạt động của DTC) dành cho các cán bộ chuyên trách
• Ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và nhân viên bệnh viện đối với các khoản chi phí về thuốc và chất lượng chăm sóc bệnh nhân.
Do vậy, mục tiêu của cuốn sách này là nhằm cung cấp nội dung hướng dẫn cho bác sĩ, dược sĩ và các nhà quản ỉý bệnh viện (ban giám đốc) trong cương vị là những người thực hiện chức năng DTC hoặc những đối tượng quan tâm tới việc làm thế nào để có thể cải thiện chất lượng và hiệu quả chi phí của chăm sóc y tế.

+ Các bạn tải sách tại đây nhé: TẢI NGAY