I. ĐỊNH NGHĨA
Hôn mê là tình trạng không đáp ứng trước các kích thích, đây là tình trạng rối
loạn ý thức và sự thức tỉnh, mà bằng các kích thích người ta không làm bệnh nhân
phục hồi được trở lại trạng thái bình thường.
II. PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA TRIỆU CHỨNG

 • Đánh giá mức độ sâu của tình trạng hôn mê theo phân loại cổ điển: Các
  giai đoạn hôn mê được đánh giá khác nhau, không rõ ràng và dễ gây sai sót, nên tránh
  cách đánh giá này loại trừ trường hợp hôn mê do ngộ độc thuốc gây ngủ
  Độ I: Hôn mê nhẹ (lẫn lộn): Làm theo lệnh đơn giản.
 • Độ II: (Lơ mơ): Hôn mê còn phản ứng: Phản ứng thức tỉnh và nhăn mặt khi
  kích thích đau, còn phản xạ bảo vệ thích hợp với kích thích đau.
 • Độ III: Hôn mê sâu: Không có phản ứng hay đáp ứng vận động không tương
  ứng với kích thích đau (duỗi cứng mất vỏ hay mất não), phản xạ giác mạc mất.
 • Độ IV: Hôn mê quá giai đoạn: chết não.

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD