Hôm nay, Trang vừa sưu tầm được một tài liệu hay về di truyền , nên chia sẻ đến các bạn để chúng ta cùng nhau tham khảo.  
 
Mục lục  
 
Một phần nhỏ nội dung  từ sách 

Mặc dù di truyền học đã được con người ứng dụng trong công tác chọn, tạo giống vật nuôi và cây trồng từ hàng nghìn năm trước, nhưng chỉ trong vòng 50 năm qua, những nguyên lý cơ bản của di truyền học ở cấp độ phân tử và dưới tế bào mới dẫn được làm sáng tỏ. 

Những hiểu biết về các cơ chế di truyền từ gen đến hệ gen ngày càng trở nên sâu và rộng hơn. Đặc biệt, kể từ năm 2000, khi dự án giải trình tự hệ gen người hoàn thành bản thảo đầu tiên, đã có nhiều đổi mới về cách “tư duy” trong các nghiên cứu di truyền học. Cùng với công nghệ thông tin, di truyền học phân tử được dự đoán là một trong hai chuyên ngành khoa học có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Cả hai chuyên ngành khoa học này đều liên quan đến việc khai thác, phân tích và xử lý một lượng lớn dữ liệu được mã hóa ở các dạng ngôn ngữ rất linh hoạt và hiệu quả. Nếu ngôn ngữ của công nghệ thông tin do con người sáng tạo, thì ngôn ngữ và các thông tin di truyền được lưu giữ trong các hệ gen sinh vật ngày nay là kết quả của sự sống đã hình thành và phát triển qua nhiều triệu năm tiến hóa. 

Với cách đổi mới “tư duy” như vậy, giáo trình này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các ngành sinh học, công nghệ sinh học và sư phạm sinh học các nguyên lý cơ bản của di truyền học ở cấp độ phân tử và tế bào phục vụ cho các công việc học tập và nghiên cứu. Giáo trình được chia làm 11 chương với các nội dung sau: 

Chương I. 

Liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học 

Chương II. 

Chương III. 

Chương IV. 

Chương V. 

Chương VI. 

Chương VII. 

Cấu trúc, đặc tính, chức năng của các đại phân tử sinh học 

(ADN, ARN và protein) 

Sao chép axit nucleic 

Phiên mã và dịch mã di truyền 

Gen và sự điều hòa biểu hiện gen 

Đột biến và sửa chữa ADN 

Cơ sở di truyền học nhiễm sắc thể 

Chương VIII. Chu trình tế bào và cơ sở di truyền học ung thư 

Chương IX. 

Chương X. 

Chương XI. 

Điều hòa gen hệ miễn dịch ở động vật có xương sống 

Di truyền học phân tử và tiến hóa Phân tích gen và sản phẩm của gen 

Ngoài việc sử dụng làm giáo trình học tập của sinh viên các ngành sinh học, công nghệ sinh học và sư phạm sinh học, cuốn sách này có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có liên quan đến sinh học ở các trường Đại học Y, Đại học Dược, Đại học Nông nghiệp, Đại học Lâm nghiệp … cũng như với các giáo viên giảng dạy sinh học ở các trường THPT, các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu chuyên ngành hoặc những ai quan tâm đến di truyền học. 

Dù đã cố gắng cập nhật những thông tin mới thuộc lĩnh vực Di truyền học phân tử và tế bào, nhưng trong bối cảnh chuyên ngành này đang phát triển mạnh mẽ và không ngừng đổi mới, ngoài ra trong lần xuất bản đầu tiên, giáo trình này chắc không thể tránh khỏi thiếu sót. Các tác giả trân trọng đón nhận và cảm ơn các ý kiến nhận xét, góp ý của các đồng nghiệp làm công tác giảng dạy sinh học, các nhà khoa học, các sinh viên, học viên cao 

học, nghiên cứu sinh và độc giả gần xa để lần xuất bản sau cuốn sách được hoàn chỉnh hơn. 
 
Sách còn nhiều nội dụng hay các bạn hãy tải sách dể đọc thêm thông tin thú vị  
Các bạn tải tài liệu tại đây nhé

[PDF] CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ VÀ TẾ BÀO 

Hôm nay, Trang vừa sưu tầm được một tài liệu hay về di truyền , nên chia sẻ đến các bạn để chúng ta cùng nhau tham khảo.  
 Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD 

Mục lục  


 
Một phần nhỏ nội dung  từ sách 

Mặc dù di truyền học đã được con người ứng dụng trong công tác chọn, tạo giống vật nuôi và cây trồng từ hàng nghìn năm trước, nhưng chỉ trong vòng 50 năm qua, những nguyên lý cơ bản của di truyền học ở cấp độ phân tử và dưới tế bào mới dẫn được làm sáng tỏ. 

Những hiểu biết về các cơ chế di truyền từ gen đến hệ gen ngày càng trở nên sâu và rộng hơn. Đặc biệt, kể từ năm 2000, khi dự án giải trình tự hệ gen người hoàn thành bản thảo đầu tiên, đã có nhiều đổi mới về cách “tư duy” trong các nghiên cứu di truyền học. Cùng với công nghệ thông tin, di truyền học phân tử được dự đoán là một trong hai chuyên ngành khoa học có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Cả hai chuyên ngành khoa học này đều liên quan đến việc khai thác, phân tích và xử lý một lượng lớn dữ liệu được mã hóa ở các dạng ngôn ngữ rất linh hoạt và hiệu quả. Nếu ngôn ngữ của công nghệ thông tin do con người sáng tạo, thì ngôn ngữ và các thông tin di truyền được lưu giữ trong các hệ gen sinh vật ngày nay là kết quả của sự sống đã hình thành và phát triển qua nhiều triệu năm tiến hóa. 

Với cách đổi mới “tư duy” như vậy, giáo trình này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các ngành sinh học, công nghệ sinh học và sư phạm sinh học các nguyên lý cơ bản của di truyền học ở cấp độ phân tử và tế bào phục vụ cho các công việc học tập và nghiên cứu. Giáo trình được chia làm 11 chương với các nội dung sau: 

Chương I. 

Liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học 

Chương II. 

Chương III. 

Chương IV. 

Chương V. 

Chương VI. 

Chương VII. 

Cấu trúc, đặc tính, chức năng của các đại phân tử sinh học 

(ADN, ARN và protein) 

Sao chép axit nucleic 

Phiên mã và dịch mã di truyền 

Gen và sự điều hòa biểu hiện gen 

Đột biến và sửa chữa ADN 

Cơ sở di truyền học nhiễm sắc thể 

Chương VIII. Chu trình tế bào và cơ sở di truyền học ung thư 

Chương IX. 

Chương X. 

Chương XI. 

Điều hòa gen hệ miễn dịch ở động vật có xương sống 

Di truyền học phân tử và tiến hóa Phân tích gen và sản phẩm của gen 

Ngoài việc sử dụng làm giáo trình học tập của sinh viên các ngành sinh học, công nghệ sinh học và sư phạm sinh học, cuốn sách này có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có liên quan đến sinh học ở các trường Đại học Y, Đại học Dược, Đại học Nông nghiệp, Đại học Lâm nghiệp … cũng như với các giáo viên giảng dạy sinh học ở các trường THPT, các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu chuyên ngành hoặc những ai quan tâm đến di truyền học. 

Dù đã cố gắng cập nhật những thông tin mới thuộc lĩnh vực Di truyền học phân tử và tế bào, nhưng trong bối cảnh chuyên ngành này đang phát triển mạnh mẽ và không ngừng đổi mới, ngoài ra trong lần xuất bản đầu tiên, giáo trình này chắc không thể tránh khỏi thiếu sót. Các tác giả trân trọng đón nhận và cảm ơn các ý kiến nhận xét, góp ý của các đồng nghiệp làm công tác giảng dạy sinh học, các nhà khoa học, các sinh viên, học viên cao 

học, nghiên cứu sinh và độc giả gần xa để lần xuất bản sau cuốn sách được hoàn chỉnh hơn. 
 
Sách còn nhiều nội dụng hay các bạn hãy tải sách dể đọc thêm thông tin thú vị  
Các bạn tải tài liệu tại đây nhé

[PDF] CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC PHÂN TỬ VÀ TẾ BÀO 

Hôm nay, Trang vừa sưu tầm được một tài liệu hay về di truyền , nên chia sẻ đến các bạn để chúng ta cùng nhau tham khảo.  
 
Mục lục  
 
Một phần nhỏ nội dung  từ sách 

Mặc dù di truyền học đã được con người ứng dụng trong công tác chọn, tạo giống vật nuôi và cây trồng từ hàng nghìn năm trước, nhưng chỉ trong vòng 50 năm qua, những nguyên lý cơ bản của di truyền học ở cấp độ phân tử và dưới tế bào mới dẫn được làm sáng tỏ. 

Những hiểu biết về các cơ chế di truyền từ gen đến hệ gen ngày càng trở nên sâu và rộng hơn. Đặc biệt, kể từ năm 2000, khi dự án giải trình tự hệ gen người hoàn thành bản thảo đầu tiên, đã có nhiều đổi mới về cách “tư duy” trong các nghiên cứu di truyền học. Cùng với công nghệ thông tin, di truyền học phân tử được dự đoán là một trong hai chuyên ngành khoa học có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Cả hai chuyên ngành khoa học này đều liên quan đến việc khai thác, phân tích và xử lý một lượng lớn dữ liệu được mã hóa ở các dạng ngôn ngữ rất linh hoạt và hiệu quả. Nếu ngôn ngữ của công nghệ thông tin do con người sáng tạo, thì ngôn ngữ và các thông tin di truyền được lưu giữ trong các hệ gen sinh vật ngày nay là kết quả của sự sống đã hình thành và phát triển qua nhiều triệu năm tiến hóa. 

Với cách đổi mới “tư duy” như vậy, giáo trình này được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên các ngành sinh học, công nghệ sinh học và sư phạm sinh học các nguyên lý cơ bản của di truyền học ở cấp độ phân tử và tế bào phục vụ cho các công việc học tập và nghiên cứu. Giáo trình được chia làm 11 chương với các nội dung sau: 

Chương I. 

Liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học 

Chương II. 

Chương III. 

Chương IV. 

Chương V. 

Chương VI. 

Chương VII. 

Cấu trúc, đặc tính, chức năng của các đại phân tử sinh học 

(ADN, ARN và protein) 

Sao chép axit nucleic 

Phiên mã và dịch mã di truyền 

Gen và sự điều hòa biểu hiện gen 

Đột biến và sửa chữa ADN 

Cơ sở di truyền học nhiễm sắc thể 

Chương VIII. Chu trình tế bào và cơ sở di truyền học ung thư 

Chương IX. 

Chương X. 

Chương XI. 

Điều hòa gen hệ miễn dịch ở động vật có xương sống 

Di truyền học phân tử và tiến hóa Phân tích gen và sản phẩm của gen 

Ngoài việc sử dụng làm giáo trình học tập của sinh viên các ngành sinh học, công nghệ sinh học và sư phạm sinh học, cuốn sách này có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh có liên quan đến sinh học ở các trường Đại học Y, Đại học Dược, Đại học Nông nghiệp, Đại học Lâm nghiệp … cũng như với các giáo viên giảng dạy sinh học ở các trường THPT, các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu chuyên ngành hoặc những ai quan tâm đến di truyền học. 

Dù đã cố gắng cập nhật những thông tin mới thuộc lĩnh vực Di truyền học phân tử và tế bào, nhưng trong bối cảnh chuyên ngành này đang phát triển mạnh mẽ và không ngừng đổi mới, ngoài ra trong lần xuất bản đầu tiên, giáo trình này chắc không thể tránh khỏi thiếu sót. Các tác giả trân trọng đón nhận và cảm ơn các ý kiến nhận xét, góp ý của các đồng nghiệp làm công tác giảng dạy sinh học, các nhà khoa học, các sinh viên, học viên cao 

học, nghiên cứu sinh và độc giả gần xa để lần xuất bản sau cuốn sách được hoàn chỉnh hơn. 
 
Sách còn nhiều nội dụng hay các bạn hãy tải sách dể đọc thêm thông tin thú vị  
Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD 
 
Chào mừng bạn đến với trang tài liệu y khoa miễn phí ! Đây là nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và tin tức mới nhất trong lĩnh vực y khoa . Mình hy vọng rằng bạn sẽ thích trang của mình và tìm thấy những thông tin hữu ích lĩnh vực y khoa. 
 
Để nhận thêm nhiều tài liệu cập nhập mới nhất và miễn phí về y khoa hãy follow like Fanpage: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/tailieuykhoa.thuvienykhoa.tonghoptailieuykhoa 
 
Website : https://tailieuykhoamienphi.com/ 


 
www.facebook.com/tailieuykhoa.thuvienykhoa.tonghoptailieuykhoa 
 
Website : https://tailieuykhoamienphi.com/