Nội dung:
Chương 1: Định nghĩa, mục đích của dịch tễ học – Dịch tễ học và vấn đề dự phòng
Chương 2: Các tỷ lệ thường dùng trong dịch tễ học
Chương 3: Phương pháp phát hiện bệnh trong cộng đồng
Chương 4: Dịch tễ học mô tả
Chương 5: Sai số và yếu tố nhiễu trong nghiên cứu dịch tễ
Chương 6: Phương pháp nghiên cứu trên mẫu
Chương 7: Nghiên cứu thuần tập
Chương 8: Nghiên cứu bệnh chứng
Chương 9: Nghiên cứu thực nghiệm
Chương 10: Các khái niệm về dịch tễ học nhiễm trùng
Chương 11: Quá trình dịch
Chương 12: Giám sát dịch tễ học
Chương 13: Điều tra xử lý dịch
Chương 14: Dịch tễ học các bệnh lây theo đường tiêu hóa
Chương 15: Dịch tễ học các bệnh lây theo đường hô hấp
Chương 16: Dịch tễ học các bệnh lây theo đường máu
Chương 17: Dịch tễ học các bệnh lây theo đường da, niêm mạc
Chương 18: Dịch tễ học nhiễm HIV/AIDS
Chương 19: Tiêm chủng
Tải về giáo trinh tại ĐÂY
Tải về các bài mẫu thực hành tại ĐÂY