ECGs for the Emergency Physician… 

Foreword…. 

Partl 

Focus on dysrhythmias 

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD