+ Các bạn tải sách gốc tiếng Anh sách “Gray’s Anatomy for Student ” nổi tiếng ở đây nha: TẢI NGAY

+ Các bạn tải các phần dịch của mình ở đây nha:

Phần 1: TẢI NGAY

Phần 2: TẢI NGAY

Phần 3: TẢI NGAY

Phần 4: TẢI NGAY

Phần 5: TẢI NGAY

Phần 6: TẢI NGAY

Phần 7: TẢI NGAY

Phần 8: TẢI NGAY

Phần 9: TẢI NGAY

Giải phẫu bề mặt vùng bụng: TẢI NGAY