DÂY CHẰNG:

Khớp giữa các đốt sống được tăng cường và nâng đỡ bởi một số dây chằng, chúng đi giữa các thân đốt sống và kết nối các thành phần của cung đốt sống.

DÂY CHẰNG DỌC TRƯỚC VÀ DÂY CHẰNG DỌC SAU

Dây chằng dọc trước và dọc sau thì lần lượt ở phía trước và phía sau thân đốt sống và trải dài gần hết chiều dài của cột sống (Hình 2.35).

Dây chằng dọc trước dính ở phía trên với nền sọ và ở dưới dính vào mặt trước xương cùng. Trong suốt đường đi của nó, nó dính vào mặt trước thân đốt sống và đĩa gian đốt sống.

Dây chằng dọc sau ở mặt sau của thân đốt sống và lót mặt trước ống sống. Giống dây chằng dọc trước, nó dính vào thân đốt sống và đĩa gian đốt sống trên suốt đường đi. Phần trên dây chằng dọc sau nối đốt sống cổ II với mặt trong nền sọ được gọi là màng mái (Hình 2.20B).

DÂY CHẰNG VÀNG

Dây chằng vàng, ở mỗi bên, đi giữa mảnh của các đốt sống kế cận (Hình 2.36). Những dây chằng này mảnh, rộng bao gồm chủ yếu mô đàn hồi và hình thành nên mặt sau của ống sống. Mỗi dây chằng vàng đi giữa mặt sau của mảnh đốt sống của đốt sống bên dưới và đến mặt trước của mảnh đốt sống của đốt sống phía trên. Dây chằng vàng giúp hạn chế sự tách ra của mảnh đốt sống khi gập người và hỗ trợ ngửa người về tư thế giải phẫu.

DÂY CHẰNG TRÊN GAI VÀ DÂY CHẰNG GÁY.

Dây chằng trên gai kết nối và đi dọc theo đỉnh của mỏm gai đốt sống từ đốt sống cổ VII đến xương cùng (Hình 2.37). Từ đốt sống cổ VII đến nên sọ, dây chằng trở nên khác biệt về mặt cấu trúc và được gọi là dây chằng gáy.

Dây chằng gáy hình tam giác, cấu trúc như một dạng tấm ở mặt phẳng đứng dọc giữa:

– Đáy của tam giác dính với xương sọ, từ lồi chẩm ngoài đến lỗ lớn.

– Đỉnh dính với đỉnh mỏm gai đốt sống cổ VII.

– Mặt sâu của tam giác dính với củ sau của đốt sống cổ I và mỏm gai của các đốt sống cổ khác.

Dây chằng gáy nâng đỡ cho đầu. Nó hạn chế sự gập đầu và giúp đầu trở về tư thế giải phẫu. Mặt bên rộng và bờ sau cung cấp chỗ bám cho các cơ lân cận.

DÂY CHẰNG GIAN GAI

Dây chằng gian gai đi giữa mỏm gai các đốt sống lân cận (Hình 2.38). Chúng dính từ nền đến đỉnh mỗi mỏm gai đốt sống và hòa lẫn cùng với dây chằng trên gai ở phía sau và dây chằng vàng ở phía trước.