CÁC BẠN TẢI LINK SÁCH GIẢI PHẪU DÀNH CHO SINH VIÊN NỔI TIẾNG VÀ CÁC PHẦN MÌNH DỊCH Ỏ ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/cac-tang-trong-o-bung/

BẠCH HUYẾT

Dẫn dịch bạch huyết của phần bụng ống tiêu hóa, dù xuống thấp như phần dưới của trực tràng hay như lách, tụy, túi mật và gan thì đều qua các mạch bạch huyết và các hạch bạch huyết mà cuối cùng sẽ kết thúc ở một hợp lớn của các hạch bạch huyết trước động mạch chủ tại các gốc của 3 nhánh trước thuộc động mạch chủ bụng, là thành phần cấp máu cho những cấu trúc này. Những nhóm hạch này vì thế sẽ được gọi tên là các nhóm hạch tạng, nhóm hạch mạc treo tràng trên và nhóm hạch mạc treo tràng dưới của các hạch bạch huyết trước động mạch chủ. Mạch bạch huyết từ tạng được thực hiện bởi 3 chặng:

– Thân tạng (các cấu trúc là thành phần của ruột trước) dẫn đến các hạch trước động mạch chủ gần gốc của thân tạng (Hình 4.134) – những hạch tạng này cũng nhận bạch huyết từ các nhóm mạc treo tràng trên và mạc treo tràng dưới của các hạch trước động mạch chủ và dịch bạch huyết từ các hạch tạng đi vào bể nhũ trấp.

– Động mạch mạc treo tràng trên (các cấu trúc là thành phần của ruột giữa) dẫn đến các hạch trước động mạch chủ gần gốc của động mạch mạc treo tràng trên (Hình 4.134) – những hạch mạc treo tràng trên này cũng nhận dịch bạch huyết từ nhóm mạc treo tràng dưới của hạch trước động mạch chủ và dịch bạch huyết từ các hạch mạc treo tràng trên dẫn về các hạch tạng.

– Động mạch mạc treo tràng dưới (các cấu trúc liên quan đến phần ruột sau) dẫn về các hạch trước động mạch chủ gần gốc của động mạch mạc treo tràng dưới (Hình 4.134) và dịch bạch huyết từ các hạch mạc treo tràng dưới dẫn dịch bạch huyết đến các hạch mạc treo tràng trên.