CÁC BẠN TẢI LINK SÁCH GIẢI PHẪU DÀNH CHO SINH VIÊN NỔI TIẾNG VÀ CÁC PHẦN MÌNH DỊCH Ỏ ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/cac-tang-trong-o-bung/

Các thân và hạch được kết nối đến dây thần kinh gai sống lân cận thông qua nhánh thông xám trong toàn bộ chiều dài của thân giao cảm và thông qua nhánh thông trắng trong thân giao cảm của phần ngực và thắt lưng trên (T1 đến L2). Các sợi thần kinh trong thân giao cảm bao gồm các sợi giao cảm trước hạch, các sợi giao cảm sau hạch và các sợi hướng tâm của tạng.

– Các dây thần kinh tạng:

Các dây thần kinh tạng là thành phần quan trọng trong sự chi phối thần kinh của tạng bụng. Chúng đi từ thân giao cảm hay hạch giao cảm liên quan với thân, đến đám rối trước sống và hạch trước động mạch chủ.

Có 2 loại dây thần kinh tạng khác nhau, phụ thuộc vào loại sợi li tâm của tạng mà chúng mang:

+ Các dây thần kinh tạng ngực, thắt lưng và cùng mang các sợi giao cảm trước hạch từ thân giao cảm đến hạch trong đám rối trước sống và chúng cũng mang các sợi hướng tâm của của tạng.

+ Các dây thần kinh tạng chậu mang các sợi phó giao cảm trước hạch từ nhánh trước của các dây thần kinh gai sống đến phần mở rộng của đám rối trước sống ở vùng chậu (đám rối hạ vị dưới hay đám rối chậu).

– Các dây thần kinh tạng ngực:

Ba dây thần kinh tạng ngực đi từ hạch giao cảm dọc theo thân giao cảm ở ngực đến đám rối trước sống và hạch trước sống liên quan đến động mạch chủ bụng ở vùng bụng (Hình 4.136):

+ Dây thần kinh tạng lớn xuất phát từ các hạch ngực 5 đến 9 (hoặc 10) và đi đến hạch tạng ở bụng (một hạch trước sống liên quan đến thân tạng).

+ Dây thần kinh tạng bé xuất phát từ hạch ngực 9 và 10 (hoặc 10 và 11) và đi đến hạch động mạch chủ – thận.

+ Dây thần kinh tạng bé nhất, khi xuất hiện, sẽ xuất phát từ hạch ngực 12 và đi đến đám rối thận.

– Dây thần kinh tạng thắt lưng và cùng:

Thường có 2 đến 4 dây thần kinh tạng thắt lưng, đi từ phần thắt lưng của thân giao cảm hay hạch liên quan và đi vào đám rối trước sống (Hình 4.136).

Tương tự, các dây thần kinh tạng cùng đi từ phần cùng của thân giao cảm hoặc hạch liên quan và đi vào đám rối hạ vị dưới, là một phần mở rộng của đám rối trước sống vào vùng chậu.

– Các dây thần kinh tạng chậu:

Các dây thần kinh tạng chậu (rễ phó giao cảm) thì giống nhau. Chúng chỉ là các dây thần kinh tạng mang các sợi phó giao cảm. Nói cách khác, chúng không bắt nguồn từ thân giao cảm. Hơn thế nữa, chúng bắt nguồn trực tiếp từ nhánh trước của dây thần kinh gai sống S2 đến S4. Các sợi phó giao cảm trước hạch bắt nguồn từ tủy sống đoạn cùng đi từ dây thần kinh gai sống S2 đến S4 đến đám rối hạ vị dưới (Hình 4.136). Một khi trong đám rối này, một vài sợi đi lên trên, đi vào đám rối trước sống của vùng bụng và phân bố theo các động mạch cấp máu cho ruột sau. Điều này giúp cho sự chi phối của 1/3 phần xa của kết tràng ngang, kết tràng xuống và kết tràng sigma bởi các sợi phó giao cảm trước hạch.

– Các hạch và đám rối trước sống của bụng:

Đám rối trước sống của bụng là một tập hợp của các sợi thần kinh bao quanh động mạch chủ bụng và liên tục trên các nhánh chính của động mạch chủ. Rải rác trong suốt chiều dài của đám rối trước sống của bụng là các thân tế bào của các sợi giao cảm sau hạch. Một vài trong số những thân tế bào này được tổ chức thành các hạch riêng biệt, trong khi những thân tế bào khác thì phân bố ngẫu nhiên hơn nhiều. Hạch thường liên quan đến các nhánh khác nhau của động mạch chủ bụng và được đặt tên theo những nhánh này.