CÁC BẠN TẢI LINK SÁCH GIẢI PHẪU DÀNH CHO SINH VIÊN NỔI TIẾNG VÀ CÁC PHẦN MÌNH DỊCH Ỏ ĐÂY NHA: https://tailieuykhoamienphi.com/cac-tang-trong-o-bung/

– Hệ thống thần kinh ruột:

Hệ thống thần kinh ruột là một phần của phần tạng của hệ thống thần kinh, là một vòng thần kinh tại chỗ trong thành ống tiêu hóa. Nó bao gồm các neuron vận động và cảm giác tổ chức thành 2 đám rối kết nối với nhau (đám rối cơ ruột và đám rối dưới niêm) giữa các lớp của thành ống tiêu hóa và các sợi thần kinh liên quan đi giữa các đám rối và từ các đám rối đến các mô lân cận (Hình 4.139).

Hệ thống thần kinh ruột điều hòa và phối hợp nhiều hoạt động của ống tiêu hóa, bao gồm hoạt động bài tiết của dạ dày, lưu lượng máu của đường tiêu hóa và chu trình co giãn của cơ trơn (nhu động).

Mặc dù hệ thống thần kinh ruột nhìn chung là độc lập với hệ thần kinh trung ương, nhưng nó nhận các tín hiệu vào từ các neuron sau hạch giao cảm và trước hạch phó giao cảm để điều hòa hoạt động của nó.

– Chi phối giao cảm của dạ dày:

Con đường chi phối giao cảm của dạ dày như sau:

+ Một sợi giao cảm trước hạch bắt nguồn từ mức tủy sống T6 đi vào rễ trước để rời khỏi tủy sống.

+ Ở mức lỗ gian đốt sống, thì rễ trước (chứa sợi trước hạch) và rễ sau hợp lại hình thành nên dây thần kinh gai sống.

+ Bên ngoài cột sống, sợi trước hạch rời khỏi nhánh trước của dây thần kinh gai sống thông qua nhánh thông trắng.

+ Nhánh thông trắng, bao gồm sợi trước hạch, kết nối với thân giao cảm.

+ Đi vào thân giao cảm, sợi trước hạch không kết nối synap ở đây mà đi qua thân và đi vào dây thần kinh tạng lớn.

+ Dây thần kinh tạng lớn đi qua trụ cơ hoành và đi vào hạch tạng.

+ Trong hạch tạng, sợi trước hạch kết nối synap với một neuron sau hạch.

+ Sợi sau hạch tham gia vào đám rối các sợi thần kinh quanh thân giao cảm và tiếp tục đi dọc theo các nhánh của nó.

+ Sợi sau hạch đi qua đám rối thần kinh kèm theo các nhánh của thân tạng chi phối cho dạ dày và cuối cùng đến điểm chi phối của nó.

+ Sự đi vào này của hệ thống giao cảm có thể điều chỉnh các hoạt động của đường tiêu hóa được kiểm soát bởi hệ thống thần kinh ruột.