+ Các bạn tải sách ngoại văn giải phẫu Gray dành cho sinh viên nổi tiếng ở đây: TẢI NGAY

+ Các bạn tải phần Gan tiếng Việt: TẢI NGAY

+ Các bạn tải phần Thực quản đoạn bụng, dạ dày và tá tràng tiếng Việt: TẢI NGAY

+ Các bạn tải phần Hỗng tràng, hồi tràng, manh tràng và ruột thừa ở đây nha: TẢI NGAY

+ Các bạn tải phần Kết tràng ở đây: TẢI NGAY

+ Các bạn tải phần Tụy, hệ thống ống dẫn mật và lách ở đây nha: TẢI NGAY

+ Các bạn tải phần “Động mạch cấp máu cho các tạng trong ổ bụng” tại đây nha: TẢI NGAY

+ Các bạn tải phần “Dẫn máu tĩnh mạch các tạng trong ổ bụng” tại đây nha: TẢI NGAY

+ Các bạn tải phần “Dẫn dịch bạch huyết bên trong ổ bụng” tại đây nha: TẢI NGAY

+ Các bạn tải phần “Chi phối thần kinh các tạng trong ổ bụng (Phần 1)” tại đây nha: TẢI NGAY

+ Các bạn tải phần “Chi phối thần kinh các tạng trong ổ bụng (Phần 2)” tại đây nha: TẢI NGAY

+ Các bạn tải phần “Chi phối thần kinh các tạng trong ổ bụng (Phần 3)” tại đây nha: TẢI NGAY

+ Các bạn tải phần “Chi phối thần kinh các tạng trong ổ bụng (Phần 4)” tại đây nha: TẢI NGAY